[1]
Michalski, M.E. 2013. Karl Rahner Society. Proceedings of the Catholic Theological Society of America. 54, (Feb. 2013).