(1)
McCabe, K. Karl Rahner Society. CTSA 2021, 75, 144-145.