(1)
O’Donovan, S.J., L. J. On Karl Rahner, S.J. CTSA 2012, 59.