RINDERKNECHT, J. K. Rahner Society. Proceedings of the Catholic Theological Society of America, v. 76, p. 150–151, 28 Sep. 2022.