MICHALSKI, M. E. Karl Rahner Society. Proceedings of the Catholic Theological Society of America, v. 54, 1 Feb. 2013.