[1]
K. McCabe, “Karl Rahner Society”, CTSA, vol. 75, pp. 144-145, Sep. 2021.