[1]
A. L. Wang, “Hotel Beijing”, FI, vol. 13, no. 3, Aug. 2011.