Baladi, Sarya Sofia. 2018. “Polyglotism and Identity in Modern-Day Lebanon”. Lingua Frankly 4 (November). https://doi.org/10.6017/lf.v4i0.9611.